Satellite map of Kajiki, Kagoshima

Kajiki (加治木町, Kajiki-chō) was a town located in Aira District, Kagoshima Prefecture, Japan. It is located north of the city of Kagoshima. Kajiki is located on the northern part of the bay.

Latitude: 31° 45' 17.99" N
Longitude: 130° 39' 25.19" E

Nearest city to this article: Kajiki

Read about Kajiki, Kagoshima in the Wikipedia Satellite map of Kajiki, Kagoshima in Google Maps

GPS coordinates of Kajiki, Kagoshima, Japan

Download as JSON