Latitude and longitude of Noragyugh

Satellite map of Noragyugh

Noragyugh is a neighborhood in Kentron District of Yerevan, Armenia.

Latitude: 40° 10' 2.40" N
Longitude: 44° 29' 21.59" E

Nearest city to this article: Yerevan

Read about Noragyugh in the Wikipedia Satellite map of Noragyugh in Google Maps

GPS coordinates of Noragyugh, Armenia

Download as JSON