Latitude and longitude of Tikehau

Satellite map of Tikehau

Tikehau (meaning Peaceful Landing in Tuamotuan) or Porutu-kai is a coral atoll in the Palliser Islands group, part of the Tuamotu Archipelago in French Polynesia.

Latitude: -15° 06' 60.00" S
Longitude: -148° 12' 60.00" W

Read about Tikehau in the Wikipedia Satellite map of Tikehau in Google Maps

GPS coordinates of Tikehau, French Polynesia

Download as JSON